Wat is een burgerinitiatief

 • De voorbereidende werkgroep voor MeerSamen heeft allereerst haar visie op het verschijnsel Burgerinitiatief geformuleerd.

 • Wat is een burgerinitiatief?
  Een burgerinitiatief is een initiatief van  burgers om (lokale en bovenlokale) vraagstukken beter of anders aan te pakken. Een burgerinitiatief wordt geïnitieerd als er in de samenleving in de sociale, maatschappelijke en zorgdomeinen – mede als gevolg van vigerende wet- en regelgeving als ook structuren – (beleids)ontwikkelingen zijn, die daarop in termen van capaciteit en kwaliteit op korte of langere termijn grote invloed hebben en die als gevolg daarvan om verandering of een andere aanpak vragen.
  Het burgerinitiatief wordt aldus gedefinieerd als een gezamenlijk, georganiseerd initiatief van burgers met als doel het inzetten van de krachten en talenten van burgers, voor het realiseren van kwalitatieve en duurzame veranderingen in de samenleving. Het burgerinitiatief is een andere en aanvullende wijze van werken om veranderingen in de maatschappij te realiseren die aansluit bij het mensbeeld en de vraagstukken van deze en toekomende tijd.
  De huidige politiek is niet meer in staat om alleen het voertuig van verandering te zijn; daarvoor is ook de inzet van de samenleving zélf nodig en noodzakelijk. In het huidig gemeentelijk coalitie akkoord is nadrukkelijk de uitdaging daartoe gedaan. Bij de bewustwording van de burger ontstaat een gevoel van eigenwaarde die kan leiden tot actiebereidheid van deze burger. Op deze manier kunnen burgerinitiatieven leiden tot burgerparticipatie!
 • Welke kritische factoren zijn bepalend voor het succes van een burgerinitiatief?

  De aanwezigheid van maatschappelijke noodzaak en urgentie
  Een duidelijk en transparant plan: visie, opzet, organisatie (structuur, toedelingen van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden) en projectfinanciering 
  De bereidheid van externe stakeholders, zoals de gemeente en zorgorganisaties, om mee te werken (en te denken)
  Professionaliteit van de initiatiefnemers zelf is van groot belang voor een geslaagd burgerinitiatief
  Een pragmatisch proces
  De mogelijkheid om het burgerinitiatief breed, communicatief, weg te zetten
 • Waarom is een organisatiestructuur als een koepel in Dronten noodzakelijk?

  Burgerinitiatieven ontwikkelen zich tot burgerparticipatieprojecten en bestaan uit activiteiten, die uit onvrede en/of onmacht onder burgers ontstaan. Deze activiteiten leiden tot bewustwording van de eigen waarde en actiebereidheid van burgers tegenover de omklemming van het gemeentelijk beleid. Het lijkt erop dat de organisatie en voortgang van burgerinitiatieven en burgerparticipatie steeds weer leidt tot “het opnieuw uitvinden van het wiel”. Dit zorgt voor ineffectiviteit en inefficiëntie in mankracht, tijd en middelen. Om te voorkomen dat er teveel parallelle initiatieven ontstaan willen we een koepel vormen die structuur gaat bieden aan bestaande en nieuwe burgerinitiatieven. Dit zorgt voor betere effectiviteit en een adequate inzet van menskracht en middelen.

  De koepel wordt daarom opgezet om “duurzaamheid” in aanpak en uitvoering te realiseren: duurzaamheid staat hier voor het op de lange termijn systematisch verbeteren van de aanpak, het beheer en de ondersteuning van burgerinitiatieven en burgerparticipatie.  Acceptatie en integratie van haar activiteiten in het maatschappelijk bestel is het uiteindelijk doel.