De Bijenkorf

De toenemende vergrijzing vraagt om aandacht. Seniorennetwerk “De Bijenkorf” is in 2018 ontstaan als reactie op het ontbreken van gemeentelijk beleid voor senioren. Stichting Senioren Belangenbehartiging en Advisering (SBA) werd door de gemeente aan de kant gezet vanwege de komst van een brede Adviesraad Sociaal Domein. Daarop kopieerde SBA de netwerkstructuur van burgerinitiatief “Burgers in de Knel” en startte ze in 2018 het seniorennetwerk “De Bijenkorf”. Haar bestuur is samengesteld vanuit de besturen van de ouderenbonden en de voorzitters van werkgroepen die het bestuur instelt.

Het netwerk presenteerde in 2018 een beleidsnota met een uitvoeringsagenda met 8 thema’s:

 1. bevorderen van zelfredzaamheid;
 2. voldoende levensbestendige (senioren)woningen in seniorvriendelijke woonomgeving;
 3. verbeteren van de informatievoorziening;
 4. signaleren en voorkomen van eenzaamheid en kwetsbaarheid;
 5. ”actief ouder worden” (levensfasebewust personeelsbeleid) en (sociaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 6. betrekken bij en stimuleren van de kracht van senioren bij vrijwilligerswerk;
 7. gezonde levensstijl;
 8. ondersteunen mantelzorg

 Samenwerkingen zoeken

 • begin 2019 – Coalitie ZamenEen met Burgers in de Knel
 • begin 2019 – werkgroep Wonen met gemeente en woningcorporatie OFW.
 • begin 2020 – werkgroep Zorg en Samenleving met partners.
 • begin 2020   werkgroep  Vervoer

Trends + wensen = MeerSamen
Het aantal senioren in Dronten zal de komende jaren fors stijgen. Tegelijk is er de wens om senioren meer te betrekken bij de samenleving. Denk aan het beschikbaar stellen van kennis en kunde van en door senioren. Tegelijk is de aanwas in de ouderenbonden minimaal. De belangenbehartiging was dus versnipperd. Daarom ontstond eind 2019 de gedachte om als burgerinitiatieven de krachten te bundelen. Het idee voor MeerSamen was geboren.

Het netwerk heeft ondersteuning van een professional vanuit het landelijk KBO-PCOB. Deze wordt ingezet op het project Zamen waardig ouder worden.