Coalitie ZamenEen

ZamenEen is een initiatief in de gemeente Dronten om te komen tot een integrale aanpak van eenzaamheid. Op de website www.zamen-een.nl vindt u meer informatie.

Eenzaamheid is een onderwerp dat, dwars door de samenleving heen, voor veel mensen van alle leeftijden een probleem is. Ook in de gemeente Dronten vraagt het om aandacht.

Vooral ouderen vormen een risicogroep
Onafhankelijke burgerinitiatieven, waaronder Seniorennetwerk Dronten De Bijenkorf, hebben in 2018 de ervaren eenzaamheid in kaart gebracht en de nota ‘Een aanzet voor geïntegreerd eenzaamheidsbeleid in de gemeente’ opgesteld. Hoewel de netwerken zich ervan bewust zijn dat eenzaamheid alle leeftijden raakt, hebben zij gekozen om van start te gaan voor senioren. Want zij vormen de komende jaren namelijk bijna een derde deel van de bevolking.

Wat hebben we bereikt?

 •  Gezamenlijke agenda. In 2018 is de nota ‘Eenzaamheid bij senioren in Dronten’ opgesteld met ramingen en een interventieoverzicht, gevolgd door een plan van aanpak voor de Coalitie ZamenEen. De gemeente financiert dit; een kwartiermaker werd aangesteld.
 • Bereiken van de doelgroepIn 2020 is een ZamenEen Journaal  gestart in de Flevopost, een veel gelezen huis aan huis blad, Dat is in 2020 ingezet bij de corona-pandemie met informatie via een contactpunt, flyers, stickers en affiches.
 • Ondersteuningsstructuur.Vanuit de netwerken is een bestuur aangesteld, met een voorbereidingswerkgroep. Met projectbureau LWPC zijn bouwbijeenkomsten gehouden, is de komst van de minister van VWS voorbereid en is een vraagpunt geoperationaliseerd.
 • Gezamenlijke deskundigheidsbevordering.Dit leidde tot trainingen voor netwerkpartners en inwoners met eenzaamheidsproblematiek.
 • Koppelen van burgers aan burgers. Telefooncirkels zijn in 2020 gestart via het ZamenEen Journaal.
 • Communicatie onderling en met burgers.Via de nieuwsbrief van de Coalitie, bijeenkomsten, en de media.
 • Borgen van resultaten. Volgens de PDCA-principes (Plan-Do-Check-Act) binnen MeerSamen.
 • Landelijke aansluiting De gemeente is eind 2019 toegetreden tot de landelijke coalitie Een-tegen-Eenzaamheid.
 • Opwaarderen mantelzorgbeleid. Volgt in 2020 in de Werkgroep Zorg en Welzijn van MeerSamen.
 • Corona resistentie .In 2020 is het Plan van Aanpak 2020 aangepast naar de Corona situatie.
 • Werkgroepen ingesteld. Midden 2020 startten vier werkgroepen om specifiek beleid te ontwikkelen gericht op jeugd en jongeren, aankomende en jongere senioren, oudere senioren en mantelzorg,