Activiteiten

Welke activiteiten ondernemen en organiseren onze verschillende initiatieven zoal? Hieronder vindt u een aantal aansprekende voorbeelden.

Activiteiten van netwerk “Burgers in de Knel Dronten”

Meldpunt Overbrugging – Via WhatsApp-berichten pakken de samenwerkende organisaties meldingen op van burgers in de knel die – nog – geen formele hulp hebben. Het Meldpunt wordt bemenst door het Diakonaal Overleg Dronten, de Voedselbank en It’s Kringloop. Iedere inzet wordt geëvalueerd en kan leiden tot aanpassing bij de reguliere zorg of bij de vrijwilligersorganisaties.

Een Warme Kansrijke Start – Gericht op het kind ‘vanaf conceptie tot einde basisschool’ dat onvoldoende kansen krijgt op te groeien. Gecoördineerd door Icare Jeugdgezondheidszorg met inzet van verloskundigen en vrijwilligers. Het betreft enkele tientallen kinderen waarbij in de opvoeding tekorten zijn aan luiers, babyvoeding, wieg, kleding etc.

De Warme Kansrijke Voedselbank – Iedere klant van de Voedselbank krijgt een financiële screening door het Financieel Loket van MDF en een welkomstgesprek met een vrijwilliger en sociaal werker van de afdeling Welzijn van de Meerpaal. Daarin wordt ook de gehele situatie van de klant besproken en gekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn. Regelmatig blijkt bijvoorbeeld dat er geen winterkleding of bed is, en kan met partners in het project een oplossing gevonden worden.

Het Fietsenproject – Gegadigden (kinderen en volwassenen) worden aangedragen door de gemeente, kerken en moskeeën, de Voedselbank en andere leden van het netwerk. Zij ontvangen een gereviseerde fiets. Het project wordt getrokken door vrijwilligers uit het Diaconaal Platform Dronten en Kwintes. Jaarlijks gaan er zo’n 100 fietsen in om die we ontvangen van fietshandelaren in de gemeente en van particulieren.

Activiteiten van seniorennetwerk “De Bijenkorf”

Het Woonproject – Voldoende levensbestendige (senioren)woningen beschikbaar stellen in een seniorvriendelijke woonomgeving. Samen met OFW en de gemeente richtte de werkgroep een woning met elektronische aanpassingen in voor veilig en aangepast wonen op oudere leeftijd.

Verbeteren Informatievoorziening – Voor dit doel werd vanuit de landelijke KBO-PCOB een projectmedewerker ingezet, wat onder meer resulteerde in deelname aan een op te zetten Sociaal Domein-pagina in de Flevopost. Dat wordt deels overgeheveld naar het ZamenEen Journaal.

Signaleren en voorkomen van eenzaamheid en kwetsbaarheid – Door het ongekend succes vraagt dit project inmiddels alle energie van het netwerk. Dit ‘succes’ is een van de motieven om de coalitie te verduurzamen in een horizontaal samenwerking model: MeerSamen.

Gezonde levensstijl – Participeren in het thema Positieve Gezondheid in de gemeente en regio.

Mantelzorg – Per 2020 wordt dit thema vanuit de werkgroep “Zorg en Samenleving” een hoofdinitiatief van MeerSamen, voor alle inwoners van Dronten.

Activiteiten van Coalitie ZamenEen

Verduurzaming – In 2020 wordt Coalitie ZamenEen ondergebracht in de Stichting MeerSamen.

Bestuur – In 2020 wordt in MeerSamen een Programmaraad met bestuurders vanuit de initiatieven, en vertegenwoordigers van zeven clusters uit de Coalitie ZamenEen ingericht. Eronder werkt een dagelijks bestuur met één bestuurslid per burgerinitiatief voorgedragen door de Programmaraad.

De burgerinitiatieven blijven zelfstandig werken en behouden hun structuur; wel zullen activiteiten veel meer met elkaar in verbinding worden gebracht.

Servicecentrum – MeerSamen kent een servicecentrum (SC). In 2020 wordt dit ingericht en zal de niet-inhoudelijke taken overnemen die door Bureau LWPC werden uitgevoerd voor de Coalitie. Hiervoor worden in de eerste helft van 2020 vrijwilligers gezocht.

Stichting Houvast – Deze in 2019 opgerichte stichting blijft de financiële zaken behartigen voor alle initiatieven en dus ook voor de Coalitie.

Werkgroepen – De werkgroepen Jeugd en Jongeren, Senioren Jong en Senioren Oud gaan aan de gang met hun zelf geformuleerde opdrachten om tot horizontaal georganiseerd beleid en uitvoering te komen. Hun gekozen voorzitters zullen worden ondersteund door het SC.

Telefooncirkels – Het koppelen van burgers aan burgers en organiseren van onder andere telefooncirkels is een doelstelling die in 2020 is gestart via het ZamenEen Journaal en verder zal worden opgepakt in de werkgroepen.

Gerichte communicatie, zowel onderling als naar en met betrokken burgers. Voor dit doel komt er vanaf medio 2020 de Nieuwsbrief van MeerSamen.

De Werkgroep Zorg en Samenleving

De Werkgroep Zorg en Samenleving

De werkgroep gaat in 2020 daadwerkelijk van start binnen MeerSamen als één van de burgerinitiatieven. Eerste helft 2020 zal de werkgroep worden gevuld. Er wordt nauw samengewerkt met de Flevolandse Patiënten Federatie en de Stichting Redt Ziekenhuis Lelystad. Er wordt geparticipeerd met ASD, De Meerpaal is uiteraard betrokken als houder van het “Steunpunt Mantelzorg Dronten”.

Doel is te komen tot een “Nota Zorg en samenleving Dronten” in samenwerking met de gemeente en ASD onder regie van de initiatiefnemers. Deze maken deel uit van bestuur en programmaraad.